Alexander Gavrylyuk (@alexandergavrylyuk)

In Sydney with family- my favourite city! #alexandergavrylyuk #missingaustralia #sydneybeaches #sunshine

In Sydney with family- my favourite city! #alexandergavrylyuk #missingaustralia #sydneybeaches #sunshine


Likes (60)


Comments (8)